វិធីប្រើប្រាស់ៈ

វិធីប្រើប្រាស់ៈ

សម្រាប់រថយន្ត

- ម៉ាស៊ីនសាំង/ម៉ាស៊ូត ៨ អោន/ប្រេងរំអិលពី ៤-៦ លីត្រ (រៀងរាល់ ២៤០០០គម)

- ត្រង់ស្មីតស្យុង ៤ អោន (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ត្រង់ស្វរ ខេស៤ ដាប់បិលយូឌី ៤ អោន (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ស្ពឺបង្វិលកង់ ២ អោន (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ចង្កូត ១ អោន (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្ត ១/២ អោន ពេលដាក់សារធាតុធ្វើអោយត្រជាក់

 

សម្រាប់ម៉ូតូ

- ១ អោន/ប្រេងបាត ១ លីត្រ (រៀងរាល់ ១៨០០០គម)

 

សម្រាប់យានយន្ត

- ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ២ អោន/ប្រេងរំអិល ១ លីត្រ (រៀងរាល់ ២៤០០០គម)

- ត្រង់ស្មីតស្យុង(ប្រើដៃ) ២ អោនប្រេងរំអិល ១ លីត្រ (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ត្រង់ស្មីតស្យុង(អូតូ) ១ អោនប្រេងរំអិល ១ លីត្រ (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ស្ពឺបង្វិលកង់ ១ អោន/ប្រេងរំអិល ១ លីត្រ (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ចង្កូត ១ អោន (រៀងរាល់ ៤៨០០០គម)

- ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១/២ អោន ក្នុងហ្គាឡុន នៃប្រេងរំអិលក្នុង ១ ឆ្នាំ

 
Home About MILITEC-1 វិធីប្រើប្រាស់