តើ មីលីធីចវ័ន គឺជាអ្វី?

មីលីធីចវ័ន គឺជាប្រេងជំនួយម៉ាស៊ីន តែវាពុំមែនប្រេងរំអិលនោះទេ។ វាអាចប្រើប្រាស់ បានជាមួយនិងម៉ាស៊ីន ប្រើប្រេងសាំង ម៉ាស៊ីនប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត និងម៉ាស៊ីនយានយន្ត អិលភីជី។


មីលីធីចវ័ន ប្រើបន្ថែមជាចំបងទៅលើ ប្រេងម៉ាស៊ីនដើមរបស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីបង្កើននូវ ប្រសិទ្ធិភាព ប្រតិបត្តិការ ពន្យា អាយុកាលបរិក្ខារ កាត់បន្ថយការមិនដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីននឹងកាត់បន្ថយការ ថែទាំ ដែលមិនកំណត់ពេលវេលា ។


មីលីធីចវ័ន ពុំមានផ្ទុកសារធាតុនូវសារធាតុដែលនាំអោយមានភាពស្អិតអន្ធឹល រឺ សមាសភាព បន្ថែម ប្រេងរំអិលដទៃផ្សេងទៀតទេ វាមិនធ្វើអោយប្រេងរំអិលដើម ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមរបៀបណា ក៏ដោយ។


មីលីធីចវ័ន ប្រើប្រាស់យ៉ាងសាមញ្ញ នូវប្រេងរំអិលកំពុងធ្វើចរាចរ ជា មធ្យោបាយ ដើម្បីឈានដល់ កន្លែងក្តៅបំផុត នៃផ្ទៃលោហះ នឹងកកិតគ្នានៅក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីន ។ នៅពេលដែលប្រេងរំអិលនាំ មីលីធីចវ័ន ទៅដល់កន្លែង ទាំងអស់នេះ វានិងបំបែក ខ្លួនចេញពីប្រេងរំអិល ដោយមិនធ្វើអោយប្រេងរំអិលទទួលរងនូវផល ប៉ះពាល់ និងផ្លាស់ប្តូរ ទាល់ តែសោះ។

 

Home About MILITEC-1 តើ មីលីធីចវ័ន គឺជាអ្វី?